Klachtenprocedure

 Klachtenprocedure

  1. Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
  2. Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Plus-Data worden gemeld. Plus-Data zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
  3. De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Plus-Data worden gemeld (secretariaat Antwerpsebaan 10, 5554JV of info@plus-data.nl tav A.Pollmann). Na ontvangst bevestigt Plus-Data binnen 3 werkdagen de ontvangst.
  4. Op klachten en/of vragen wordt binnen 5 werkdagen gereageerd, dit betekent niet dat de klacht binnen 5 werkdagen is afgehandeld. Plus-Data handelt klachten binnen vier weken na ontvangst af. Indien Plus-Data meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Plus-Data dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om de klacht af te handelen.
  5. Het indienen van een klacht ontslaat de cursusdeelnemer niet van haar betalingsverplichting.
  6. In geval van blijvende geschillen zal Plus-Data een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). Deze mediator is centrum onderwijs mediation. Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Plus-Data bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. U kunt dan contact op nemen met: Centrum onderwijs mediation: Info@onderwijsmediation.nl.
  7. Plus-Data gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
  8. Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Plus-Data en voor minstens 5 jaar bewaard.

Toepasselijk recht en geschillen

  1. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil zoals in artikel 13 omschreven, op te lossen met behulp van een onafhankelijke derde instantie (mediator), zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van de vestigingsplaats van Plus-Data.
  2. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Plus-Data aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten gesloten met Plus-Data is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Plus-Data is bevoegd wijzigingen toe te passen aan deze voorwaarden
Versie 12-7- 2023