Privacy reglement

Privacy reglement

Plus-Data hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Plus-Data omgaat met persoonsgegevens.

Plus-Data doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Plus-Data houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Plus-Data in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Plus-Data deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteert.


Als Plus-Data, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Plus-Data
Antwerpsebaan 10
info@plus-data.nl
06-12966622

Functionaris gegevensbescherming: Annemarie Pollmann

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Plus-Data verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Het reserveren van een plaats bij een door u geboekte cursus/opleiding.

Verstrekken van relevante informatie over uw cursus voor begin van de cursus (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over medecursisten zodat jullie eventueel gezamenlijk vervoer kunnen afspreken).

 • Het opmaken van een factuur t.b.v. betaling.
 • Bij afmelden of annulering van de cursus/opleiding het opmaken van een creditfactuur.
 • Het opmaken van bewijzen van deelname met uw naam en geboortedatum.
 • Het verstrekken van uw naam, adresgegevens incl. geboortedatum en relatienummer aan het KNGF/SKF voor de toekenning van accreditatiepunten/kwaliteitsuren.
 • Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s in de cursussen/opleidingen. Wij vragen voorafgaande schriftelijk om toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op de Plus-Data website, op Facebook, LinkedIn of het maken van advertenties. Zonder expliciete schriftelijke toestemming zullen geen foto’s/video’s van u worden gemaakt en worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres en indien uw werkgever de factuur betaalt ook naam en adres van uw werkgever. Geboortedatum, IBAN-nummer en het CKR/KNGF/SKF nummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de registeradministratie van het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voor de toekenning van accreditatiepunten/kwaliteitsuren.

Plus-Data geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geheimhouding
In de algemene voorwaarden is de geheimhouding van persoonsgegevens door Plus-Data geregeld (artikel 12). Als cursusdeelnemer komt u tijdens een scholingsactiviteit van Plus-Data mogelijkerwijs ook privacy gevoelige informatie over praktijken, medecursisten en docenten te weten. Als cursusdeelnemer bij Plus-Data bent u verplicht vertrouwelijk met deze informatie tijdens en na afloop van de scholingsactiviteit om te gaan.

Bewaartermijn
Plus-Data bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betreft vooral een wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst voor de financiële administratie en de daaraan gekoppelde cursusadministratie. De wettelijke bewaartermijn hiervoor is zeven jaar. Daarna zullen alle gegevens verwijderd worden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • De Plus-Data-website waar uw aanmelding plaatsvindt is via “https” beveiligd.
 • Ook de computers van het Plus-Data-secretariaat worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd, de besturingssystemen zijn altijd up-to-date. Toegang tot die computers is met wachtwoorden beveiligd en ook fysiek beperkt doordat het kantoor altijd op slot gaat bij afwezigheid van medewerkers.
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.
 • Deelnemerslijsten en aanwezigheid formulieren worden na afloop van een cursus/opleiding weer opgeborgen in een afgesloten kast. Daar worden ook uw facturen en bankgegevens bewaard. Lijsten die niet meer benodigd worden voor de administratie worden vernietigd.

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder geoperationaliseerd en waar nodig in protocollen gedocumenteerd.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Plus-Data
Versie 12-7-2023